VMB Natuurflits Maart 2018

VMB Natuurflits Maart 2018

De Natuurflits van maart 2018, met daarin de volgende onderwerpen:

 • Kerstwandeling
 • Jaarvergadering
 • Contributie
 • Bijlage 1: Jaaroverzicht
 • Bijlage 2: Verslag jaarvergadering 2017
 • Bijlage 3: Agenda Jaarvergadering 2018

Kerstwandeling

De jaarlijkse kerstwandeling rond de Aakvlaai was weer een groot succes. Veel wandelaars melden zich bij het startpunt in restaurant “De Vissershang”. Deze keer waren er weer een flink aantal mensen die voor het eerst deze wandeling gingen doen. Het weer werkte ook goed mee. En de reacties waren positief. Er deden ongeveer 600 mensen mee.

Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor jullie inzet. En ook de Visserhang en de Jumbo bedankt voor de sponsoring.

 

 Jaarvergadering 24 maart  13.30  –  16.30 uur

Locatie:  DE  ZWARTE  SCHUUR  OP  POLDER  “DE LEPELAAR “

Op 24 maart gaan we met de Fluisterboot naar de Zwarte Schuur om onze jaarvergadering te houden. Er is heel hard gewerkt aan de schuur, u weet niet wat u ziet. Klaar om te vergaderen. We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar op de boot, dus u moet zich als lid (max 2 personen per gezin) opgeven  via de info.

 Geef u op en stuur een mail naar:            info@vmbnatuurlijk.nl

                               met vermelding:            naam  (alleen leden)

 De fluisterboot vertrekt om 13.30 uur van haven “De Vissershang” richting Zwarte Schuur.

Daar gaan we vergaderen en na afloop kunt u de Schuur bewonderen en is er gelegenheid om te wandelen over de polder o.l.v. natuurgidsen.

Om 16.00 uur vaart de boot weer terug en om ± 16.30uur  zijn we weer aan de vaste wal.

We zijn blij dat restaurant “De Vissershang” de tocht met de fluisterboot mogelijk maakt.

Voor de vergadering zie:  Jaaroverzicht2017/ Notulen Jaarvergadering 2017/ Agenda 2018

 

 Contributie

Heeft u de contributie voor 2017 al betaald?  Dan hartelijk dank daarvoor. De contributie voor 2018 blijft nog € 6.- pp en € 12.- per gezin.  Met Naam en Adres overmaken op  rek nr.: NL86INGB0003424221 t.n.v. Natuur-en Milieuvereniging VMB Hank.

 Volg ons op Facebook!

 

Bijlage 1: JAAROVERZICHT VAN ACTIVITEITEN VAN NATUUR- EN MILIEUVERENIGING V.M.B. IN 2017 

 

Januari:

 • Knotten griend naast de waterplas natuurgebiedje aan de Peerenboom.
 • Gesprek Gemeente Werkendam commissie groen.
 • Bestuursvergadering.
 • Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom)

Februari:

 • Knotten griend naast de waterplas natuurgebiedje aan de Peerenboom.
 • Vergadering weidevogels in samenwerking Altenatuur.
 • Gesprek scholen Educatie.
 • Onderhoud Ooievaarsnest Dussen.
 • Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom)

Maart:

 • Geluid Zwaluwtil bij De Dotter.
 • Knotten griend naast de waterplas natuurgebiedje aan de Peerenboom.
 • Vanaf maart: Weidevogelbescherming (in samenwerking met Altenatuur en Agrarische Natuurvereniging).
 • NL Doet Knotten griend natuurgebiedje aan de Peerenboom.
 • Jaarvergadering
 • Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom).
 • Voorlopen kinderpad met enkele kinderen.
 • Gesprek Gemeente Werkendam commissie groen.

April:

 • Werkzaamheden in de Rattenkeet.
 • Onderhoud oeverzwaluwwand.
 • Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom)
 • Weidevogelbescherming.
 • Onderhoud natuurgebiedje aan de Peerenboom.
 • Bestuursvergadering.
 • Scouting Hank kinderpad gelopen.
 • Controle uilenkasten

Mei:

 • Weidevogelbescherming.
 • Educatiedagen basisscholen Bolderik Hank 25 kinderen Natuurgebiedje Peerenboom.
 • Onderhoud natuurgebiedje aan de Peerenboom.
 • Zwerfvuilactie.
 • Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom).

Juni:

 • Educatiedagen aan basisscholen. Workshop 90 kinderen
 • Onderhoud natuurgebiedje aan de Peerenboom.
 • Bestuursvergadering.
 • Controle nestkasten van steenuil en kerkuil.
 • Weidevogelbescherming.
 • Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom).

Juli

 • Onderhoud natuurgebiedje aan de Peerenboom.
 • Educatiedagen basisscholen Natuurgebiedje aan de Peerenboom Basisschool de Wilgenhoek 23 kinderen
 • Gesprek gemeente Werkendam over beheers overeenkomst.

Augustus:

 • Onderhoud natuurgebiedje aan de Peerenboom.

September:

 • Onderhoud natuurgebiedje aan de Peerenboom.
 • Educatiedagen aan Natuurgebiedje aan de Peerenboom basisscholen Werkendam ’t Kompas en het Baken 75 kinderen.
 • Bestuursvergadering.
 • Spoorzoekers jeugdgroep Biesbosch bezoek gebracht aan Natuurgebiedje aan de Peerenboom.
 • Gesprek Gemeente Werkendam commissie groen

Oktober:

 • Onderhoud natuurgebiedje aan de Peerenboom.
 • Controle nestkasten steenuil en kerkuil.
 • Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom).
 • Bestuursvergadering.
 • Natuurwerkdag

November

 • Bestuursvergadering.
 • Knotten griend naast de waterplas natuurgebiedje aan de Peerenboom.
 • Voorbereiding kerstwandeling
 • Vergadering Hangdagen met archiefkring Hank

December:

 • Bestuursvergadering.
 • Overleg commissie groen.
 • Knotten en onderhoud Natuurgebiedje aan de Peerenboom.
 • Hangdagen Uivernest.
 • Kerstwandeling, ongeveer 619 deelnemers.

Ton Prinsen

 

 

Bijlage 2: Verslag Jaarvergadering VMB   2017 

Datum : 22 maart 2017

Locatie :‘t Uivernest

 

Aanwezig: Totaal 15 personen  

Afwezig met kennisgeving: Jac Koops, Rinus Punt, Johan van Velthoven,  J .Braat, Len Bruning, R. van Heel. 

 

 1. Opening

De  voorzitter Joop de Vries opent de vergadering.

 

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 

 1. Notulen vorige jaarvergadering

Geen op- of aanmerkingen.

 

 1. Jaarverslag 2016

Geen op – of aanmerkingen.

 

 1. Jaarverslag penningmeester

Het jaarverslag van de penningmeester ziet er prima en goed uit.

 

 1. Verslag kascommissie 

Jolanda Van der Pijl en  Jan van Haperen hebben  de kas gecontroleerd, alle zaken waren prima in orde en zag er heel goed uit, zeer modern, een fluitje van een cent.

Een compliment aan de penningmeester.

Joop: commissieleden bedankt. We kunnen misschien direct een nieuwe commissie benoemen. Nieuwe commissie: Jan van Haperen en Peter Mulkens.

 

 1. Bestuurswijziging

Ton Prinsen staat dit jaar op het rooster van aftreden. Hij stelt zich ook weer herkiesbaar.

We kunnen Ton niet missen met al zijn werk dat hij doet als secretaris en bij o.a. de IJsbaan in Hank.

 

 1. Activiteiten 2016-2017

 

Commissie Groen:  de commissie groen is nog druk bezig met hun Bomenfonds. Door het samengaan van drie gemeentes tot een gemeente Altena in 2019 moet dit alles gerealiseerd zijn. De VMB heeft het Icoonproject Bomenfonds opgesteld. Dit wordt nu samen met de gemeenteambtenaren  uitgewerkt.

 

Website VMB Natuurlijk.nl:  Deze wordt beheert door Jeroen van Dijk.

Op de site komen projecten  en alles waar de VMB mee bezig is, dus regelmatig naar nieuws kijken op site. Waarschijnlijk ook binnenkort op Facebook.

 

Kinderpad op IJsbaan.

Het bestuur is bezig met het maken van een Kinderpad wat medio mei 2017 geopend zal worden. Ook is er een vaste ploeg op de IJsbaan  die allerlei werkzaamheden verrichten, één keer in de maand. Berry zorgt altijd voor koffie. Als dank ontvangt hij een bos bloemen.

Op de ijsbaan komt weer een kleine Bijenkast.

Het bestuur organiseert  ieder jaar weer activiteiten voor scholen. Hiervoor ontvangen wij subsidie van de gemeente Werkendam.

Ook zijn we bezig om subsidie te krijgen van de provincie. ( voorheen L.N.V)  Joop en Ton hebben er veel tijd in gestoken. De susidie geldt voor een periode van 5 jaar maar is nog niet toegekend.

 

Zwerfvuilactie

Ook dit jaar is Hank weer een beetje schoner. Door de zwerfvuilactie samen  met de 100 schoolkinderen van de Bolderik op 24 maart jl.. De opening werd verricht door wethouder de Gelder. De actie week werd  gesponseerd door de Jumbo en Lionsclub. Op zaterdag 25 maart zijn nog wat inwoners (10 pers.). van Hank op eigen initiatief vuil gaan ruimen. Zelfs een schoolgaand kind deed mee voor haar maatschappelijke stage.

 

Rondvraag

Bianca Geraedts; nieuw lid vraagt of we nog wat aan de paddentrek kunnen doen?
Zij gaat commissie groen ondersteunen. En die gaat dat verder uitzoeken.

Louis Krijnen; graag nieuwe zagen voor het knotten

Frans Peeters; complimenten voor Corné voor de mooie paaltjes voor  het Kinderpad.

 

Sluiting 

Na de pauze hebben nog 40 leden  een boeiende lezing met prachtige foto’s van natuurfotograaf  John van den Heuvel aangehoord en bekeken. Met onze dank.

 

Agenda Jaarvergadering – 24 maart 2018
Natuur-en Milieuvereniging VMB Hank   
 

 1. Opening  –  14.00 uur
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen jaarvergadering 2017
 4. Jaarverslag 2017
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascontrole
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Corné Pruijsen.
 8. Activiteiten: Wat er te tafel komt.
 9. Rondvraag en sluiting

Na de vergadering kunt u de Zwarte Schuur bekijken en is er gelegenheid om te genieten van een wandeling door polder “De Lepelaar”  o.l.v. natuurgidsen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *